Vedtægter

DSFTT

Faggruppens formål: § 1. At udbrede, formidle kendskabet til og brugen af MTT (Medicinsk Trænings Terapi) blandt fysioterapeuter og generelt i sundhedsvæsenet i DK. At ajourføre og videreudvikle MTT Dette ved hjælp af:

 • Forskning og udvikling
 • Forske i reliabiliteten, validiteten og effekten af MTT
 • Oprettelse af vidensbank med videnskabelig litteratur, øvelser m.m.
 • Deltage i internationalt samarbejde
 • Relatere MTT til andre trænings- og behandlingsformer
 • I samarbejde med producenter at udvikle nyt og forbedret MTT-udstyr

Økonomi

 • At arbejde for en formaliseret godkendelse af MTT som en sygesikringsanerkendt ydelse i primærsektoren.

PR

 • Formidle eksisterende forskningsresultater
 • Formidle egne og nye forskningsresultater
 • Markedsføre konceptet MTT for fysioterapeuter, læger og patienter

Undervisning

 • At uddanne danske fysioterapeuter til at indgå i en dansk undervisningsgruppe
 • Afholdelse af kurser evt. kursusrække

Medlemskab 

§ 2. Som medlem af Faggruppen kan fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende optages 

§ 3. Ophør af medlemsskab sker ved udmeldelse, kontingentrestance i mindst 3 måneder og 
        eksklusion sker efter 1. Rykker. 

§ 4. Kontingent til Faggruppen fastsættes ved den årlige generalforsamling Ordinær generalforsamling 

§ 5 Stk. 1. Generalforsamlingen er Faggruppens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
       holdes 1 gang årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i fagbladet Danske  
       Fysioterapeuter, med mindst 1 måneds varsel. Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
       uden hensyn til antallet af fremmødte. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver 
       vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan dog afgives stemmer ved 
       fuldmagt. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende 
       punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af revideret 
       regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen 6. Valg af 
       bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor 7. Evt. Forslag der ønskes behandlet, skal 
       indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, og 
       udsendes til medlemmerne senest 7 dage før. Stk. 4. Over det på generalforsamlingen passerede 
       og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Ekstraordinær 
       generalforsamling 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller ¼ af 
       medlemmerne skriftligt begærer det. Bestyrelsens sammensætning 

§ 7. Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2. Suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad 
       gangen forskudt af hinanden. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig 
       selv med formand, næstformand og sekretær, men arbejder sideordnet. Stk. 2. 
       Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Faggruppens gæld. Bestyrelsens opgaver 

§ 8. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har 
       økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Tegningsret. 

§ 9. Faggruppen tegnes af bestyrelsens formand og kasser. Ved erhvervelse, afhændelse og 
       pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige af bestyrelsens medlemmer. 
       Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura. Samarbejdspartnere

§ 10. Faggruppen følger D.F’s love og regler analogt med andre Faggrupper. Regnskab. 

§ 11. Regnskabsåret følger statens finansår. Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år 
         udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse 
         med lovgivning. Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. April, hvorefter det reviderede 
         regnskab tilstilles bestyrelsen til forelæggelse på den førstkommende ordinære 
         generalforsamling til godkendelse. Opløsning 

§ 12. Opløsning af Faggruppen kræver at det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de 
         fremmødte, og herefter konfirmeres ved en efterfølgende skriftlig urafstemning af ¾ af 
         medlemmerne. Stk. 1. Mulige overskydende midler tilfalder DF (Danske Fysioterapeuter)