Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning

Formål

§ 1. ● Udbrede faglighed, klinisk viden og kompetencer til fysioterapeuter indenfor området
test og træning af muskuloskeletale tilstande og reumatologiske sygdomme.

 • At forestå faglig udvikling og forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden indenfor test og træning.
 • At samarbejde med de andre specialebærende faglige selskaber, inklusiv Dansk Selskab for Fysioterapi, således at de fysioterapeutiske faglige selskaber trækker i samme retning,
  vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.
 • At fremme og være involveret i databaseret kvalitetsudvikling, herunder bidrage til dataindsamling. Dette gennem deltagelse i styregrupper i RKKP regi og opbygning af nye kliniske databaser. Samt fremme og videreudvikle eksisterende databaser som f.eks. FysDB.
 • At opstille og afholde relevante kurser indenfor træning og rehabilitering af muskuloskeletale tilstande og reumatologiske sygdomme.
 • At indgå i samarbejde med andre faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi.
 • At deltage i og opstilling af Nationale kliniske retningslinjer og kliniske anbefalinger af muskuloskeletale tilstande og reumatologiske sygdomme.

Medlemskab

§ 2. Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende optages i DSFTT.

§ 3. Ophør af medlemskab sker ved udmeldelse via vores hjemmeside. Ved manglende kontingentbetaling er medlemskabet automatisk ophørt.

§ 4. Kontingent til det faglige selskab fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Ordinær generalforsamling

§ 5 Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i fagbladet Danske Fysioterapeuter, med mindst 1 måneders varsel

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan dog afgives stemmer ved fuldmagt.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor
 7. Evt.forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 4. Over det på generalforsamlingen passerede, og eventuelt vedtagne føres en protokol,der underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller at 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

Bestyrelsen.

§ 7. Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 0-2. Suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen forskudt af hinanden. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, men arbejder sideordnet.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for selskabets gæld.

Bestyrelsens opgaver

§ 8. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

Tegningsret

§ 9. Det faglige selskab tegnes af bestyrelsens formand og kasserer. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige af bestyrelsens medlemmer.
Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.

Samarbejdspartnere

§ 10. Selskabet har et samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi, andre faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

Regnskab.

§ 11. Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet revideres og opstilles af Revisionsfirma i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. April, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til forelæggelse på den førstkommende ordinære
generalforsamling til godkendelse.

Opløsning

§ 12. Opløsning af selskabet kræver at det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte, og herefter konfirmeres beslutningen ved en efterfølgende skriftlig urafstemning af ¾ af medlemmerne.

Stk. 1. Mulige overskydende midler tilfalder en fond, der har til formål at støtte forskning og fremme af fysioterapi indenfor test og træning.
Det er påkrævet, at det er en fysioterapeut, der ansøger om fondsmidlerne. Opløses DSFTT vil der ved det afsluttende ekstraordinære bestyrelsesmøde nedsættes en bestyrelse for den kommende fond, der forvalter de økonomiske midler over maksimalt en 3 årig periode.